Wanneer lenen er volmachten bijkomen

moet nagegaan worden of deze ruim genoeg geformuleerd zijn leningen om de hier bedoelde gang van zaken toe te laten. 3. 4. In houd van de oproeping233. De tekst van de oproeping voor een NV, Comm. VA of BVBA moet volgens hetWetboek van Vennootschappen volgende inhoud hebben:- naam van de vennootschap; voor de Comm. VA ook de firma (waarin de naam van één of meer aansprakelijke vennoten mag voorkomen), samen met de bijzondere naam van de vennootschap, als ze er één heeft;- de woorden «besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid», «naamloze vennootschap» of «commanditaire vennootschap op aandelen», of voor de eerste twee vennootschapsvormen de afkorting «BVBA» of «NV»;- de zetel van de vennootschap;- het woord «Rechtspersonenregister» of de afkorting «RPR», gevolgd door het on- dememingsnummer;- dag, uur en plaats van de vergadering; voor de jaarvergadering is dit vastgesteld in de statuten. Wanneer om één of andere reden van de statutaire bepalingen inzake datum en/of uur wordt afgeweken, moet de oproeping de reden hiervan motiveren;- de agenda; de agenda is belangrijk omdat hij de bevoegdheid van de algemene vergadering beperkt: alleen over de punten die hierin vermeld staan, kan de verga-dering geldig beraadslagen. De agenda is interessant voor de aandeelhouder omdat hij dan meteen kan zien wat er op het programma staat.